Una iniciativa de:

Cercador

Síntesi de tràmits administratius derivats de la situació de discapacitat

Síntesi de tràmits administratius derivats de la situació de discapacitat

Grau de discapacitat

És un document necessari per acreditar la situació de discapacitat davant d’organismes i serveis i també per realitzar tràmits com ara beneficis fiscals, sol·licituds de prestacions econòmiques o serveis, sol·licitud de plaça en residència assistida i centre ocupacional de la xarxa pública, sol·licitud de targeta d’estacionament, entre d’altres. 

Més informació

Grau de la situació de dependència

Adreçat a persones que es trobin en situació de dependència, que vulguin accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència (LAPAD), sempre i quan es reuneixin els requisits establerts en la normativa vigent.

Més informació.

 

Accés a pensions o prestacions econòmiques periòdiques

Pensió contributiva per incapacitat permanent

Per a persones que havent cotitzat a la Seguretat Social (i que reuneixin els requisits establerts per a cada situació), presenten reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de disminuir i/o anul·lar la seva capacitat laboral.

Més informació.

Pensió no contributiva (PNC)

Assignació econòmica de la Seguretat Social per a totes aquelles persones amb discapacitat que compleixin els requisits establerts. Cal tenir més de 18 anys, no poder acollir-se a les pensions de la modalitat contributiva, i complir requisits de percentatge de discapacitat i de nivell d’ingressos econòmics.

Més informació.

Prestació econòmica per fill amb discapacitat a càrrec

Assignació econòmica de la Seguretat Social que es reconeix per cada fill a càrrec del beneficiari menor de 18 anys (amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%) o major de 18 anys afectat per una discapacitat igual o superior al 65%, que no percebin pensions ni subsidis incompatibles.

Més informació.

 

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad