Una iniciativa de:

Cercador

Reconeixement del Grau de Discapacitat

Reconeixement del Grau de Discapacitat

El Reconeixement del Grau de Discapacitat o Certificat de Discapacitat, és un document acreditatiu de la situació de discapacitat expedit per l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de  la Generalitat de Catalunya. Les persones que resideixin fora de Catalunya, hauran d’adreçar-se als Serveis Socials del seu Ajuntament o al Departament de Benestar Social de la seva zona.

Procediment d’obtenció

Catalunya:

Per obtenir el reconeixement s’ha de recollir i presentar el corresponent imprès de sol·licitud al “Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat” (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de  la Generalitat de Catalunya, o bé a les Oficines d’Afers Socials i Famílies, adjuntant una fotocòpia del DNI de l’interessat i, en tot cas, el de la persona que el representa.

Des de desembre del 2013, les sol·licituds de valoració i revisió del grau de discapacitat es poden tramitar per Internet a través de formularis electrònics, si es disposa d’un certificat digital vàlid.

El CAD enviarà una carta al sol·licitant citant-lo per valorar el grau de discapacitat. Posteriorment, l’interessat rebrà al seu domicili la resolució emesa per l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) amb el grau de discapacitat expressat en percentatge.

El percentatge de discapacitat s’estableix a partir d’uns barems i pot tenir validesa temporal o definitiva. La normativa de cada sector estableix quin és el grau de discapacitat necessari per accedir a cada servei, benefici o prestació. El percentatge mínim que dóna pas al reconeixement de la situació de discapacitat, en termes generals, és el d’un 33%.

La notificació original s’ha de conservar en poder de l’interessat. En el cas que sigui necessari per a algun tràmit es presentarà una fotocòpia de la notificació original. En cas de pèrdua, es pot sol·licitar un duplicat al CAD corresponent. Si per milloria o agreujament es necessita un nova valoració, es pot sol·licitar la revisió del grau de disminució mitjançant un imprès específic facilitat pel CAD o per les Oficines d’Afers Socials i Famílies quan hagin transcorregut al menys 2 anys des de la data de resolució.

Altres Comunitats Autònomes:

Consultar als Serveis Socials de l'Ajuntament o al Departament de Benestar Social de la zona.

Avantatges

El “Reconeixement del Grau de Discapacitat” és un document necessari per acreditar la situació de discapacitat davant d'organismes i serveis i també per realitzar tràmits com:

Beneficis fiscals (exempcions de diversos impostos):

 • Reducció de l’impost de successions.
 • Reducció/exempció d’alguns impostos per a les famílies nombroses i monoparentals.
 • Exempció de l’impost de primera matriculació definitiva dels vehicles automòbils matriculats a nom de persones amb discapacitat.
 • Exempció de l’impost de circulació dels vehicles dels quals n’és titular una persona amb certificat oficial de discapacitat.
 • Reducció de l’IVA en l’adquisició d’un vehicle, serveis de reparació o adaptació de vehicles.
 • Desgravació a l’IRPF (Declaració de la Renda).
 • Exempció de taxes universitàries en algunes Comunitats Autònomes en la primera carrera.
 • Altres impostos municipals que poden variar segons cada Ajuntament.

Sol·licitud de prestacions econòmiques o serveis:

 • Prestacions familiars per fill amb discapacitat a càrrec.
 • Pensions no contributives per invalidesa.
 • Programa “d’Ajudes d’Atenció Social”, no periòdiques, per a l’adaptació de l’habitatge, ajudes tècniques, adaptació de vehicles.
 • Llei d’atenció a la dependència (Dret a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència).
 • Famílies nombroses.
 • Famílies monoparentals.

Sol·licitud de plaça en residència assistida i centre ocupacional de la xarxa pública:

 • Sol·licituds: al CAD corresponent o Centre Base.

Mobilitat:

 • Targeta de permissibilitat a l’estacionament d’automòbils.
 • Reserva de plaça d'estacionament

Treball:

 • Certificat d’aptitud per optar a l’oferta de places de treball reservades per a persones amb discapacitat, ja sigui a l’empresa privada o a l’Administració Pública.
 • Ajudes per a la creació i manteniment de llocs de treball destinats a persones amb discapacitat.

Altres avantatges en l'àmbit de la cultura, l'oci, l'esport, etc., consultar aquest enllaç.

Adreça: 
Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona
Telèfon: 
+34 93 483 10 00
 • proyecto que busca voluntarios con discapacidad