Una iniciativa de:

Cercador

Targeta acreditativa del grau de discapacitat

Targeta acreditativa del grau de discapacitat

La targeta acreditativa de la discapacitat té com a finalitat donar testimoni i acreditar la condició de discapacitat de la persona titular. La targeta substitueix la resolució administrativa de reconeixement del grau de discapacitat amb la mateixa eficàcia i els mateixos efectes davant d’organismes públics i privats. Sempre que les administracions o organismes públics ho considerin oportú, podran sol·licitar la presentació de la resolució de reconeixement de grau de discapacitat. (DOGC 6080, Ordre BSF/43/2012, de 27 de febrer).

La targeta és un document públic, personal i intransferible i s’ha de presentar acompanyat del DNI o el NIE. Inclou les dades personals de la persona amb discapacitat, el seu DNI o NIE en text i format Braille, així com el percentatge de grau de discapacitat, la necessitat de tercera persona, el barem de mobilitat i la validesa, que podrà ser definitiva o temporal.

Des de l’1 d’abril de 2010 els titulars de la targeta poden beneficiar-se d’avantatges en l’àmbit de la cultura, la mobilitat, l’esport, l’oci i el lleure

Obtenció

Poden demanar la targeta acreditativa totes les persones residents a Catalunya que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Per aquelles persones que per primera vegada sol·licitin la valoració de situació de discapacitat, o bé per aquelles que demanin una revisió de grau, la targeta s’emetrà d’ofici.

Per a més informació:

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad