Una iniciativa de:

Cercador

Centres d’Atenció a les Persones amb Discapacitat (CAD)

Centres d’Atenció a les Persones amb Discapacitat (CAD)

La xarxa de Centres d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) són centres que presten d'informació, orientació a les persones amb discapacitat, a les seves famílies i a la comunitat de professionals que ho requereixen. Els centres estan distribuïts arreu del territori i cada un té assignat un àmbit d'influència determinat. 

A cada CAD hi ha un Equip de Valoració i Orientació (EVO) que està format per professionals de la medicina, la psicologia i el treball social, els quals fan la valoració de la discapacitat. 

La persona amb discapacitat pot sol·licitar al CAD els serveis següents:

  • Informació i orientació sobre la situació de discapacitat.
  • Valoració de la discapacitat i expedició del certificat corresponent.
  • Altres certificats: vivenda adaptada, acompanyant per a transport públic i barem de mobilitat reduïda.
  • Orientació socio-laboral i professional.
  • Certificat d’aptitud per optar a l’oferta de places de treball reservades a persones amb discapacitat, ja sigui a l’empresa privada o a l’Administració pública.

Els CAD presten els seus serveis en funció de criteris d’àmbit territorial, edat i tipus de discapacitat.

Fora de Catalunya: consultar als Serveis Socials del seu Ajuntament o al Departament de Benestar Social de la seva zona.

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad