Una iniciativa de:

Cercador

Ajudes i exempcions d'impostos en el transport individual per a persones amb discapacitat

Ajudes i exempcions d'impostos en el transport individual per a persones amb discapacitat

Per a l'adquisició individual d'un vehicle la persona amb discapacitat té dret, segons els casos, als ajuts següents:

Programa d'Ajuts d'atenció social per a persones amb discapacitat (PUA): les convocatòries anuals del PUA contemplen ajudes econòmiques per a l'obtenció o reconversió del permís de conduir, i per a l'adaptació del vehicle, sempre que es reuneixin els requisits establerts en la convocatòria percentatge de discapacitat, barem de mobilitat, renda).

Informació i tramitació en els Centres d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) i Oficines De Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

(En altres comunitats autònomes: Centre Base, Serveis Socials)

IMPOST DE MATRICULACIÓ

Segons consta en la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, estaran exempts de l'impost la primera matriculació dels automòbils matriculats a nom de persones amb discapacitat oficialment reconeguts. També hi ha una reducció del 50% d'impost de matriculació per a famílies nombroses.

Es demana al concessionari mateix moment de la compra del cotxe. 

REDUCCIÓ DE L'IVA A L'ADQUISICIÓ D'UN VEHICLE, SERVEIS DE REPARACIÓ O ADAPTACIÓ DE VEHICLES

La Llei 6/2006, de 24 d'abril, de modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), per a la clarificació del concepte de vehicle destinat al transport de persones amb minusvalidesa contingut en la mateixa Llei, diu el següent:

“S'aplicarà  el tipus súper reduït de l'IVA (4%) a totes les operacions de lliuraments, adquisicions intracomunitàries o importacions, serveis de reparació o adaptació de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, en tots els vehicles destinats al transport d'aquestes persones, amb independència de qui sigui el conductor, sempre que serveixi com a mitjà de transport habitual per a persones minusvàlides ".

Tramitació: Caldrà dirigir-se a la delegació d'Hisenda que correspongui al contribuent segons el seu domicili, abans de la compra / adaptació / reparació de les adaptacions.

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad