Una iniciativa de:

Cercador

Famílies monoparentals

Famílies monoparentals

Segons la normativa aplicable, s’entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de 25 anys, o de 26 si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament. Hi ha dues categories de famílies monoparentals: l’especial i la general. Les famílies monoparentals en les quals el progenitor o un fill/a tingui reconeguda una discapacitat o estigui incapacitat per treballar es considera de categoria especial.

Les persones que resideixin a Catalunya poden demanar cita prèvia a la seva Oficina d'Afers Socials i Famílies. Per altres comunitats autònomes consultar als Serveis Socials del seu ajuntament o al Departament de Benestar Social de la seva zona.

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad