Una iniciativa de:

Cercador

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Les persones amb discapacitat i a les seves famílies, en particular a aquelles que posseeixen un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o les que, sense assolir aquest grau, necessiten l’ajuda de terceres persones o tenen mobilitat reduïda, poden beneficar-se de diverses deduccions en la declaració de la renda. Aquestes deduccions es publiquen de manera anual a través de la Agència Tributària estatal. 

Requisits:

  • Als efectes de l’Impost sobre la Renda tenen la consideració de persones amb discapacitat aquells contribuents que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • El grau de discapacitat haurà d’acreditar-se mitjançant certificat o resolució expedit per la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) de al Generalitat de Catalunya. 
  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad