Una iniciativa de:

Cercador

Impost de successions

Impost de successions

L'impost de successions és un tribut estatal que està cedit i gestionat per les comunitats autònomes. Les persones amb discapacitat tenen dret a reduccions en l'impost, aquestes però varien en funció de la quantia patrimonial i el grau de parentiu entre transmitent i adquirent.

Requisits: el grau de minusvalidesa ha de ser superior al 33%,i  reconeguda oficialment amb el certificat de Grau de discapacitat per part de l'organisme pertinent de la comunitat autònoma de residència.

Catalunya: es tramita a través de l'Agència Tributària de Catalunya.

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad