Una iniciativa de:

Cercador

La modificació de la capacitat d’obrar

La modificació de la capacitat d’obrar

QUÈ ÉS LA MODIFICACIÓ DE LA CAPACITAT D’OBRAR? 

La modificació de la capacitat d’obrar, coneguda anteriorment com “incapacitació legal”, és un procediment que té com a objectiu garantir els drets i el benestar d’aquelles persones que per causa de les seves condicions físiques o psíquiques no estan en situació de decidir, administrar els seus béns o tenir cura d’ells mateixos i necessiten d’una tercera persona que complementi o assumeixi aquesta responsabilitat, és a dir, tutela o curatela. 

Les persones tenen capacitat jurídica i capacitat d’obrar: 

•   Capacitat jurídica: Actitud o idoneïtat necessària per a ser titular de drets o/i obligacions. No és susceptible a graduacions. 


•   Capacitat d’obrar: Actitud o idoneïtat d’una persona per exercir els seus drets i les obligacions que li siguin imputables o atribuïdes. És susceptible a graduacions en funció de cada cas concret. 


LEGISLACIÓ VIGENT: 


La legislació que regula dit procediment a dia d’avui (abril 2020) és la següent: 


• Títol X de el llibre I de el Codi Civil, art 199-306 per la llei 13/1983, de 24 d’octubre, de reforma de el Codi Civil en matèria de tutela. 

• Llei 25/2010, de 29 de juliol, va aprovar el llibre Segon de el Codi Civil de Catalunya, relatiu a persona i la família i va entrar en vigor el dia 1 de gener del 2011. 

• Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada a Nova York el 13 de desembre de 2006 i ratificada per l’Estat Espanyol l’any 2008. 

QUÈ VOL DIR QUE UNA PERSONA TINGUI MODIFICADA LA SEVA CAPACITAT D’OBRAR? 

Vol dir que té minvada la capacitat d’obrar i no pot realitzar certs actes jurídics ni administrar el seu patrimoni. 

La sentència que incapacita la persona ha d’indicar quines actuacions de la vida jurídica no pot realitzar per si mateix/a,
ja que el grau d’incapacitat ha de ser proporcional a la gravetat de la deficiència o de la malaltia que pateixi. La finalitat d’aquesta mesura és la protecció de la persona. N’hi ha 2 tipus: incapacitat total i incapacitat parcial. 

Qualsevol persona tutelada jurídicament té nomenat un tutor que és el responsable de vetllar per ell i el seu patrimoni. 

QUAN S’HA DE INICIAR EL PROCÉS DE LA MODIFICACIÓ DE LA CAPACITAT D’OBRAR? 

Segons el Codi Civil: 

“Són causes d’incapacitació les malalties o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic, que impedeixin a la persona governar-se per si mateixa.” 

(Article 200 Codi Civil) 

QUI POT INICIAR EL PROCÉS DE MODIFICACIÓ DE LA CAPACITAT D’OBRAR? 

  • La pròpia persona (presumpte incapaç) o familiars directes. Serà necessari la contractació d’un advocat o procurador. 

  • El Ministeri Fiscal a través de notificació prèvia, per part de Serveis Socials, DGAIA, etc. Aquest estudiarà el cas i si ho considera oportú, l’admetrà a tràmit. 


A més, qualsevol persona està facultada per posar en coneixement del Ministeri Fiscal els fets que puguin determinar la incapacitació. 


FASES DEL TRÀMIT 


1. Presentació de la demanda


2. Citació del presumpte incapaç


3. Exploració metge forense


4. Audiència de familiars


5. Sentència judicial, indicant si és tutela o curatela 

6. Acceptació del càrrec de tutor 


El procediment sempre pot ser reversible 


QUI POT SER TUTOR? 


En el cas que no hi hagi una denúncia voluntària per part de l’incapaç, l’autoritat judicial ha de designar una persona física o una persona jurídica: 


• Una persona física: cònjuge, descendents o ascendents, germans... 


• Una persona jurídica: entitats tutelars sense ànim de lucre. 


QUINA RESPONSABILITAT TÉ EL TUTOR? 

• Vetllar pel tutelat


• Tractar el tutelat amb consideració i respecte


• Assegurar el benestar moral i material de la persona 

• Afavorir la capacitat de la persona


• Administrar els seus béns


• Elaborar l’inventari judicial


• Rendició de comptes anuals al jutge 

TÉ EL TUTOR ALGUN BENEFICI? 

El tutor té dret a una retribució, sempre que el patrimoni del tutelat ho permeti. Correspon a el jutge decidir l’import. 

EXISTEIXEN ALTRES MESURES DE PROTECCIÓ LEGAL? 

Hi ha altres mesures de protecció legal:


Vinculades a la incapacitat judicial: la curatela, l’administració patrimonial i la defensa judicial. 

No vinculades a la incapacitat judicial: la guarda de fet, la figura de l’assistent, el poder preventiu i patrimoni judicial. 

 

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad