Una iniciativa de:

Cercador

Universitat de Vic - Servei d'Assessorament per a Estudiants amb Discapacitat

Universitat de Vic - Servei d'Assessorament per a Estudiants amb Discapacitat

S’ocupa de gestionar l’atenció integral dels estudiants que detecten barreres per a l’aprenentatge a la Universitat derivades de condicions de discapacitat o altres situacions singulars que puguin requerir de suports específics tant pel que fa a suports tècnics o materials com altres adaptacions de caràcter més curricular. Des del Servei es coordina l’orientació a l’estudiant des de la fase preuniversitària fins a la postuniversitària i també la coordinació en el disseny, desenvolupament i avaluació  dels plans individualitzats realitzats.