Una iniciativa de:

Cercador

Integració laboral de les persones amb discapacitat

Integració laboral de les persones amb discapacitat

La integració social de les persones amb discapacitat és un dret constitucional, i correspon als poders públics dur a terme polítiques d’incorporació que eliminin les barreres.

En el document Integración laboral de las personas con discapacidad es resumeixen els tipus de contractació i els ajuts que es destinen a la inserció laboral de les persones amb discapacitat. És un compendi de mesures existents fins al moment (maig 2017) que serveix de guia tant a empreses i institucions com als treballadors.

Integració dels treballadors amb discapacitat en el sistema ordinari de treball

Quota de reserva i Mesures alternatives

Contractació per compte d'altri

  • Contracte indefinit
  • Contracte temporal de foment d'ocupació
  • Contractes formatius: Per a la formació i l'aprenentatge i de Pràctiques
  • Contracte d'interinitat

Ocupació per compte propi

  • Programa de promoció d'ocupació autònoma per a persones amb discapacitat
  • Capitalització de les prestacions per desocupació i subvenció de quotes a la Seguretat Social
  • Bonificacions i reduccions de quotes a la Seguretat Social

Ocupació amb suport

Integració dels treballadors amb discapacitat en el sistema protegit de treball

Centres especials d'ocupació

Mesures de trànsit de l'ocupació protegida a l'ordinari

Enclavaments laborals

  • proyecto que busca voluntarios con discapacidad